interdompaneli logo
interdompaneli logo

LJEPILO 2K PREMIUM komponenta B

Epoksi-poliuretansko dvokomponentno ljepilo bez vode, pogodno za ljepljenje svih vrsta drvenih podova na cementne podove ili na postojeće neapsorbirajuće podove (mramor, ploćice, kamene ploče). Komponenta B

UPUTE ZA UPOREBU

Opasnost H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H315 Nadražuje kožu. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode i sapun. P280 Nositi zaštitne rukavice i zaštitu za oči / lice. P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. P261 Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Sadrži: 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin Produkt reakcije masnih kiselina, C18 alkil s aminima, frakcija polietilenpolitetraetilenpentamina Masne kiseline, C18-nezasićene, dimeri, oligomerni produkti reakcije s masnim kiselinama iz tal ulja i trietilentetramina. SAMO ZA PROFESIONALNU UPORABU.